BBS ŞİRKET POLİTİKAMIZ


Anlayışımız; BBS, insan kaynakları stratejilerini ve öncelikli hedeflerini belirlerken, şirketin iş hedeflerinin yanısıra,faaliyet alanına özgü şartları da gözönünde bulundurur.


I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B.Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Bilgi Birikim Sistemlerine ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.


BBS olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirket faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece BBS’ninamaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Bizim için, BBS’ye ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Çalışanlar şirketimizden ayrılırken de görevleri nedeniyle sahip olduğu gizli bilgi ve belgeler ile yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayacaktır.


C. Çıkar Çatışması


BBS olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı hedefleriz. Görevimizden faydalanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın aracılığı ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. BBS dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. BBS adını kişisel yarar sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.


D. Sorumluluklarımız 

Yasal sorumluluklarımız ile birlikte; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz. 

1. Yasal Sorumluluklarımız 

BBS mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.
Tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerini yerine getirir.


BBS’ de çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına kesinlikle müsaade edilmez,  desteklenmez ve kontrolu iç denetimler ile yapılır. Bu kural alt yükleniciler için de geçerli olacaktır

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 


BBS, müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışır, hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği koşullarda sunar; müşterilerine saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır. BBS, emek, performans, etik, çevre, sağlık ve güvenlik politikalarını, pratiklerini ve beklentilerini müşterileri ile web sitesi üzerinden paylaşır.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

BBS Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlar, çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. BBS’de insan ticaretine iştirak edilmez, zorla, gönülsüz veya köle işçi çalıştırılmaz ya da zorla, gönülsüz veya köle işçi çalıştıran şirketlerden malzeme veya hizmet satın alınmaz. Çalışanlar kesinlikle şirkete karşı borçlandırılmaz, çalışanlardan depozit gibi ücretler asla alınmaz. BBS, çırak, stajyer ve öğrenci gibi grupların çalıştırılması konusunda yasalara kesinlikle uyar. Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uyulur. Bu kural alt yükleniciler için de geçerli olacaktır. BBS ayrımcılıktan ve sözlü veya fiziksel tacizden her şekilde arınmış olacaktır. BBS çalışanlara misilleme korkusu duymadan şikayetlerini ifade etmelerini ve endişelerinin uygun şekilde ve zamanında çözümlenmesini sağlar. Çalışanlar isteklerini, şikayetlerini veya etik suistimalini bizzat, şikayet kutusuna mektup yoluyla veya çalışan temsilcileri aracılığıyla yönetime iletebilir. Bu konuların çözümleri yönetim tarafından incelenerek sonuçlandırılır. 

BBS, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır. Buna bağlı olarak BBS İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Bir Çalışan temsilcisi de görev almaktadır.  

BBS şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmaz. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda isdihdam edilir. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çaba gösterilecek, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekleyecek, iş hayatıile özel hayat arasındaki dengeyi gözetecektir. Çalışanlara uygun çalışma ortamı içinde ve temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulacaktır. BBS’ de çalışanların temel hak ve özgürlükleri (yiyecek, içecek, mola, tuvalet vs.) kısıtlanmaz. Çalışanlara yasal hakları mutlaka duyurulur.


BBS, çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenler, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada 2 gün izin vermektedir. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılır. Çalışanlar endüstriyel ve genel çalışan piyasasına göre ücretlendirilir. Geçerli ücrete, çalışma saatlerine, fazla mesai ödemelerine ilişkin kanunlara tam bir uygunluk içinde hareket edilir. Çalışanların yasal izin haklarını kullanmaları yıl içinde mutlaka sağlanır, kontrol edilir ve yıllık izinler kesinlikle paraya döndürülmez. 

4. Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız 


İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz. BBS, emek, performans, etik, çevre, sağlık ve güvenlik politikalarını, pratiklerini ve beklentilerini web sitesi üzerinden tedarikçileri ile paylaşır.

5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 


Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

6. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 


Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasıbizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

7. BBS Adına Karşı Sorumluluklarımız 

Müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. Kamu önünde ve dinleyenlerin, şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz. BBS’yirisk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

BBS’de emek ve performans raporları her yıl hazırlanır, iç denetimler ile kontrol edilir ve web sitesi üzerinden çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler ile paylaşılır.


BBS’de dış finansal denetimler her cari yılın çeyrek periyotları dahilinde yılda 4 kez olmak üzere bağımsız denetimşirketleri tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Denetimler periyotlarda gerçekleşen gelir-gider, kar-zarar ve yatırımları içermektedir. 

II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

A. Çıkar Çatışması Politikası


BBS çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, çalışanların görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir. 

1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler 

Çalışanların,aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak gösterilmiş olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. BBS, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.

a. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak 


Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine giremez. Çalışanlar şirkete ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesinesebep olamaz. Çalışanların doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne isim altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. BBS bu konularda çalışanlarına hatırlatmalar yapar.Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;

* Şirkette sürdürdükleri görev ve BBS uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması, 

* Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,

* Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi, 

* Yönetimin yazılı onayı şartları ile mümkündür. 

Çalışanlar, BBS dışındaki şirketlerde, şirket Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz; rakip veya şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler. 


Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Bu aktivitelerde şirket adının kullanılabilmesi için Genel Müdür'den onay alınmasıgerekmektedir. 
BBS çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanların herhangi bir politik partide görev alması aşağıda belirtilen koşullar ve yönetimin yazılı onayı ile mümkündür; 


* Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev,uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.

* Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.

* Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynaklarıkullanamaz.* Çalışanlar şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

b. Görevi Kötüye Kullanma Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları yararına ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. 
Çalışanlar şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

c. Kaynakların Kullanımı 

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirket varlıkları, olanakları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. 


Kaynakların şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde çalışanlar, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. 
Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamalarıgerekmektedir.

d. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler 

Şirket müşterileri, tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel işilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez. 

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez. 
Şirket personeli, şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.


Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez. BBS bu konularda çalışanlarına hatırlatmalar yapar.​


B. Hediye Kabul Etme ve Verme PolitikasıBBS çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir. 

Uygulama Esasları​

1. Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır. 

2. Şirket çalışanları;  Kurum iş hedefleri ile uyumlu, yürürlükteki mevzuata uygun ve hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler. 

3. 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla; şirket çalışanları, iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler. Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir. 

4. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. 

5. Şirket çalışanlarının, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.

6. Şirket tarafından müşteri ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımıiçin, ayrıca izin almaya gerek yoktur. 

7. 2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir. 

8. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece şirket adına ve şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her durumdahediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

C. Gizli Bilgilerin Korunması PolitikasıBilgi, BBS'nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanmasışirketimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Şirketimizde bilginin yönetimi ve gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum içerisinde olması topluluğun en üst düzeyde fayda elde etmesi için önemlidir. Aşağıdaki uygulama esasları; şirket için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.

Uygulama Esasları


Gizli bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, şirkete ait her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı ve süreçler ile planlar (pazarlama, teknik), iş stratejileri, müşteriler ve tedarikçilere ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, vb. her türlü bilgiyi kapsamaktadır. 


Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir: 


a. Bu bilgiler, resmi makamlar ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

b. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.

c. Gizli dosyalar şirket dışına çıkarılamaz. Şirket dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.

d. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. 

e. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis araçları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.

f. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre sınıflandırılır, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.

g. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili so​rumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.

h. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.

i. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklamasıveya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.

D. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası  


Bilgi Birikim Sistemleri, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılmasıhedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, şirkette adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir. 

Uygulama Esasları

1. Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır. 

2. BBS insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar. 

3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. 

4. Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır. 

5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. 

6. BBS bu konular ile ilgili politikalarını çalışanları ile paylaşmaktadır.


Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez. Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır. İşyerlerinde işilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz. Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir. Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmez. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır. Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmez. 

7. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

8. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.


III. ÇALIŞANLARIN HAKLARI


Çalışanlar şirket ve faaliyetleri dışında şirket adını kullanmamak koşulu ile konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Çalışanlar şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. Çalışanlar Bilgi birikim Sistemlerinde çalışmayı tamamen kendi özgür iradeleri ile seçerler. Çalışanlar çalışma  ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme hakkına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Bu konu yılda 1 kez Yönetim gözden geçirme toplantılarında görüşülür, etik iç denetimlerinde kontrol edilir ve olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında bir sonraki dönem için düzeltici/önleyici tedbirler alınır.


IV. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI


BBS etik ile ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu    doğrultuda tüm BBSçalışanlarının ; 
Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme, BBS şirket politikasını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama ve bunlara uygun hareket etme, kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine danışma, kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine yazılı veya sözlü olarak iletme, kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan "etik açıdan karar verilirken izlenecek yol ve yöntemler"i izleme, etik soruşturmalarda işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol Ve Yöntemler 

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu sorularısormanız gerekmektedir: 

1. Olayı veya Problemi Belirlemek 

Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi? Şirkette potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız? Bir karar vermeye çalışıyor ve işyapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var? 

2. Karar Vermeden Önce Düşünün 


* Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
* Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
* Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
* Kimlerin etkilenebileceğini düşünün
* Diğerlerine danışın

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin


* Sorumluluklarınızı belirleyin
* İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
* Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun
* Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
* En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
* Diğerlerine danışın

4. Kararınızı Test Edin 


* Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
* Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
* Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınızdan emin olun.
* Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

5. Kararlılıkla Devam Edin 


* Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın
* Öğrendiklerinizi paylaşın
* Başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın

B. Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru

1. Bu davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? 

2. Bu davranış dengeli ve adil mi? Başkası yapsa, rahatsız olur muyduk? 

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? * Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahçup olur muydunuz?
* Sizin için veya şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
* Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, vb.)?4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor? 

* Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?V. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARIBBS yöneticilerinin, BBS şirket politikası çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler; 
* Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
* Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
* Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
* Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almaktan,
* Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.VI. DİĞER SORUMLULUKLAR* Şirket üst yönetiminin etik konular ile ilgili olarak öncelikli hedefi, şirket içindeki problem sayısının ve risklerin eğitim, denetim ve iyileştirme çalışmaları ile sıfıra indirgenmesidir. 

* Şirket üst yönetimi; BBS şirket politikasının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludur. Şirket insan kaynakları;

* Her yıl etik risk değerlendirmesi yapılması ve gereklerinin yerine getirilmesinden,  

* Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından,
* Şirkette işe yeni girenlerin şirket politikasını okumasından ve bu konuda bilgilendirilmelerinden,

Şirket yönetimi;

 - Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
 - Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
 - Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.


VII. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

VIII. ETİK VE ÇALIŞAN HAKLARI DENETİMİ

BBS, şirket politikalarının işlerliğini kontrol etmek ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla şirket bünyesinde oluşturduğu Etik Kurulu tarafından her yıl bir iç denetime tabi tutulacak, bu denetim raporlanacak ve şirket yönetimi tarafından gözden geçirilecektir. Bu aynı zamanda kendi kendimizi sorgulamamız anlamına da gelecektir.Bu kapsamda kontrol edilecek konu başlıkları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır;1. Çalışanların temel özgürlüklerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı,

2. Çırak, stajyer ve öğrenci gibi çalışanların isdihdam edilme şekli ve yasalara uygunluğu,

3. Çalışma saatlerinin, fazla mesai uygulamalarının ve ücretlendirilmelerin yasal uyumu,

4. Ayrımcılık ve taciz ile ilgili olarak politikaların işlerliği ve çalışanlar ile paylaşımı,

5. Etik olarak hediye ve rüşvet politikası ve iş ilişkilerinde haksız avantaj sağlama konularında çalışanlara eğitim verilip verilmediği,

6. Dış finansal denetimlerin yapılıp yapılmadığının kontrolu,

7. Çalışanların yasal haklarının çalışanlara duyurulup duyurulmadığı,

8. Sözlü taciz, fiziksel taciz, görsel taciz, psikolojik bezdirme, ayrımcılık ve adil davranılıp davranılmadığı,

9. İnsan ticareti ve kölecilik ile ilgili politikanın işlerliğinin kontrolu,

10. Çalışanların şirkete karşı borçlandırılmaması politikasının kontrolu,

11. Emek, performans raporlarının çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler ile paylaşılıp paylaşılmadığının kontrolu,

12. Çalışanların yasal izinlerinin kullandırılıp kullandırılmadığının kontrolu,

13. Çalışanların etik davranışlar, şikayet ve önerileri hakkında yöneticilerine ulaşabilmesi ve bu konuların çözümlenip çözümlenmediğinin kontrolu,

14. Şirket politikalarının yöneticiler tarafından gözden geçirilip geçirilmediğinin kontrolu, 

15. Çalışanların sendikalara üye olmalarının engellenip engellenmediğinin Kontrolu,

16. Çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrolu,

17. Çalışanların şikayetlerini özgürce iletebilmesinin kontrolu,

18. Şirket politikalarının yöneticiler tarafından gözden geçirilip geçirilmediğinin kontrolu